مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
700000
 
اقتصادخرد
 
اقتصادكلان
 
روانشناسی اجتماعی
 
   
 
تامين و رفاه اجتماعي
 
   
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health