منابع آزمون کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
850000
تئوريهاي مديريت
 
اقتصادخرد
 
اقتصادكلان
 
روانشناسی اجتماعی
 
 
آمار و روش تحقیق
 
نظريه هاي جامعه شناسي
 
تامين و رفاه اجتماعي
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health