انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

 

 

 

 

 

راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری

 
سلامت سالمندی
 

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشدسلامت سالمندی سال96-95 

فيزيولوژي : فیزیولوژی سلول- قلب و عروق

کلیات بهداشت :انسان و پزشکی، مفهوم سلامت و بیماری، علوم اجتماعی و پزشکی، ارتباط برای آموزش بهداشت، برنامه ریزی و مدیریت بهداشت، مراقبت های بهداشتی جامعه، بهداشت بین الملل، ایمن سازی، تغذیه با شیر مادر

 

زبان

 

آزمون اول
95/8/28   

فيزيولوژي : فیزیولوژی عصب- خون
کلیات بهداشت  :مراقبت های دوران بارداری، مراقبت از کودکان، رشد و نمو در کودکان، بیماری های واگیر و بومی، بهداشت مدارس، بهداشت حرفه ای، بهداشت روان، بهداشت سالمندی، ازدواج، بهداشت قبل از ازدواج، مشاوره ژنتیکی، بهداشت محیط، بهداشت آب، بهداشت هوا، بهداشت خاک، دفع بهداشتی فاضلاب، تصفیه فاضلاب، ناقلین بیماری و روش مبارزه با آن، حوادث و کنترل آن
جامعه شناسی سالمندی

آمار:
فصل های آمار توصیفی-توزیع فراوانی و نمودارها-اندازه های گرایش مرکزی-شاخصهای پراکندگی- نمره های استاندارد-منحنی نرمال


روش تحقیق:

علم و روش علمی-تحقیق و مفاهیم اساس آن –انتخاب مسئله و بیان فرضیه-مطالعه ی منابع مربوط-جامعه و نمونه-فصول 2تا 7 روش های تحقیق کمی و کیفی گال.


زبان

 

آزمون دوم
95/9/19

 

فيزيولوژي فیزیولوژی کلیه- اسید و باز- تنفس
کلیات بهداشت : اصول اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی تحلیلی، اپیدمیولوژی تجربی، اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی، غربالگری، جمعیت شناسی و تنظیم خانواده، آمار، بهداشت سالمندان، روانشناسی سلامت
روانشناسی سالمندی

آمار:
همبستگی و رگرسیون- آمار استنباطی-آزمون های تی-آزمون های معنا دار بودن-تجزیه تحلیل واریانس یک طرفه


روش تحقیق:

تحقیق زمینه یابی-تحقیق آزمایشی-آزمایش میدانی و طرح های درون درون آزمودنی ها- -فصول 8تا 12 روش های تحقیق کمی و کیفی گال

زبان

 

آزمون سوم
95/10/17

فيزيولوژي فیزیولوژی گوارش – غدد – تولید مثل
کلیات بهداشت :ایمن سازی، مبارزه با بیماریها، ویژگی های نوزاد سالم، نوزاد آسیب پذیر، برنامه کشوری مراقبت از نوزادان، جمعیت شناسی پزشکی، بهداشت سالمندان، اعتیاد

آمار:
طرح بلوکی-تحلیل واریانس - مقایسه چندگانه میانگین- طرح عاملی- آزمون فرضیه- رگرسیون چند متغیره- آزمون خی دو


روش تحقیق:

پژوهش های تاریخی -پژوهش در عمل-تحقیق کیفی-تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده فصول 13 تا 18 گال

زبان عمومی

 

آزمون چهارم
95/11/15  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

95/08/28

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

95/09/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

95/10/17

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

95/11/15

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
96/01/18

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
96/02/08
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
96/02/29
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
96/03/19
آزمون جامع چهارم