انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته ارشد سلامت سالمندی
 
شهریه نهایی تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000
%20
1000000
30
دکتر صفاری
جامعه شناسی پزشکی
650000
%20
820000
20
دکتر اسدی
روان شناسی و بهداشت رواتی
250000
%20
320000
20
دکتر بازیار
مبانی تغذیه
800000
%20
1000000
100
دکتر نورآبادی
فیزیولوژی سالمندی
400000 %20 500000 20 دکتر زابلی روش تحقیق
700000 %20 880000 30 خانم اکبرپور بهداشت عمومی
650000
%20
820000
45
دکتر نوریان
آمار حیاتی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3717000
265
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health