مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته ارشد سلامت سالمندی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
950000
30
دکتر صفاری
جامعه شناسی پزشکی
650000
20
دکتر اسدی
روان شناسی و بهداشت رواتی
250000
20
خانم انصاری
مبانی تغذیه
850000
100
دکتر نورآبادی
فیزیولوژی سالمندی
400000 20 دکتر زابلی روش تحقیق
700000 30 خانم اکبرپور بهداشت عمومی
800000
45
دکتر نوریان
آمار حیاتی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4140000
265
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health