مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد سلامت سالمندی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
700000
جامعه شناسی سالمندی
 
روان شناسی سالمندی
 
بهداشت عمومی  
تغذیه  
فیزیولوژی سالمندی
 
 
   
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health