مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد سم شناسی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
850000
شیمی عمومی
 
بیوشیمی
 
زیست شناسی عمومي
 
سم شناسي
 
دارو شناسي
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health