.: بسته های آموزشی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
850000
میکروبیولوژی مواد غذایی
 
شیمی مواد غذایی
 
کنترل کیفی مواد غذایی
 
تکنولوژی مواد غذایی
 
 
زبان عمومی
 
   
 
   
مشخصات بسته آموزشی
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health