مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد شنوایی سنجی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
شنوایی شناسی تشخیصی
 
شنوایی شناسی توانبخشی
 
900000
آناتومی و فیزولوژی شنوایی و تعادل
 
شنوایی شناسی اطفال
 
 
زبان عمومی
 
   
موجود نمی باشد
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health