مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارشناسی ارشد بهره برداری از تاسیسات بهداشتی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
850000
 
آلودگي هواوكنترل آن
 
مواد زائد جامد
 
شیمی و میکروب شناسی محیط  
       
كليات بهداشت محيط
 
انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب  
تصفیه آب و فاضلاب  
مبانی مدیریت  
مبانی مکانیک سیالات و هیدرولیک
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health