کارشناسی ارشد بهره برداری از تاسیسات بهداشتی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
850000
 
آلودگي هواوكنترل آن
 
مواد زائد جامد
 
شیمی و میکروب شناسی محیط  
       
كليات بهداشت محيط
 
انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب  
تصفیه آب و فاضلاب  
مبانی مدیریت  
مبانی مکانیک سیالات و هیدرولیک
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health