مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم مدیریت توانبخشی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
700000
 
اصول توانبخشي
 
تئوريهاي مديريت
 
زبان عمومی
 
 
 
   
مشخصات بسته آموزشی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
800000
آمار
 
روش تحقیق
 
مبانی مشاوره و راهنمایی
 
روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره
 
نظریه های مشاوره و روان درمانی  
کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره  
روانشناسی شخصیت  
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health