.: منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم مدیریت توانبخشی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
700000
 
اصول توانبخشي
 
تئوريهاي مديريت
 
زبان عمومی
 
 
 
   
مشخصات بسته آموزشی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
800000
آمار
 
روش تحقیق
 
مبانی مشاوره و راهنمایی
 
روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره
 
نظریه های مشاوره و روان درمانی  
کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره  
روانشناسی شخصیت  
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health