مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع آزمون کارشناسی ارشد مراقبتهای نوزادان"
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
850000
پرستاری کودکان
 
داخلی جراحی
 
بهداشت مادران ونوزادان
 
بهداشت جامعه
 
بهداشت روان  
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health