مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
ژنتیک انسانی
 

 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:693 نام رشته:ژنتیک انسانی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
امری- هزاره سوم 60
خانم افشاری
ژنتيک
مجدوشریعت زاده وصالحی
15
خانم افشاری
زیست سلولی
lehninger,devlin,stryer
30
دکتر شیرعلی
بیوشیمی
- لودیش-مجدوشریعت زاده 15
خانم افشاری
زیست مولکولی

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد ژنتیک انسانی سال 98-97 

بیوشیمی(اختیاری):آب و PH -اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک -غشاهای بیولوژیک-ویتامین ها

زیست شناسی سلولی و مولکولی:روش هاي مطالعه سلولي- سلول و نقل و انتقالات سلولی-شبکه آندوپلاسمی-دستگاه گلژی -اندامک های سلولی-کلروپلاست و فتوسنتز- غشا و اسکلت سلولی- ریبوزوم ها-هسته و سازماندهی کروموزوم

ژنتیک: مهندسی ژنتیک وبیوتکنولوژی مولکولی-اﺳﭙﻜﺘﺮوﻣﺘﺮﺟﺮﻣﻲ-تهیه DNAپلاسمیدی-تصویربرداری پزشکی-برخی از آنزیم ها و واژه های ضروری در فرایند RNAi -حيوانات ترانس ژنيك-تشخيص حيوانات ترانس ژنتيك-ایجاد و غربالگری یک مخزن ژنی-الکتروپوراسیون

زبان انگلیسی : آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
97/9/30   

بیوشیمی(اختیاری):   انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب-

زیست شناسی سلولی و مولکولی:چرخه سلولی-همانندسازی DNA-جهش ، ترميم و نوترکیبی

ژنتیک:سیتوژنتیک-الگوهای شجره نامه ای مندلی-وقوع قبل از موعد مقرر-پلی مورفیسم-سندروم راسل – سیلور (Russell-Silver Syndrome) -تجزیه و تحلیل پیوستگی و صفات چند عاملی-اسکیزوفرنی-ژنتیک نمو و تکوین-فرضیه لیون ((Lyon hypothesis-اختلالات تک ژنی-فیبروز کیستیک (Cystic Fibrosis) -هیپرکلسترولمی خانوادگی (FH) -هموگلوبین و بیماری های آن-ناهنجاری های هموگلوبین-فارماکوژنتیک-اکوژنتیک-مشاوره ژنتیک-ناهنجاری ها

زبان انگلیسی : آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
97/10/28

 

بیوشیمی(اختیاری):  بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها- متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها- سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها-بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص-
زیست شناسی سلولی و مولکولی: رونویسی-تغییرات پس از رونویسی- پروتئین سازی- تنظیم بیان ژن و مسیرهای سیگنالینگ سلولی

ژنتیک:ژنتیک بیوشیمیایی-پورفیری های کبدی-ژنتیک مولکولی-ساختار كروماتين فشرده-فرايند رونويسي در پروكاريوتها
تنظیم بیان ژن-نقش زير واحدهاي ريبوزومي-ساختار پروتئین

زبان انگلیسی : آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26

بیوشیمی(اختیاری):متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی-نوکلئوتیدها-ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA -سنتز و پردازش RNA -پروتئین سازی و رمز ژنتیک-تنظیم بیان ژن
زیست شناسی سلولی و مولکولی:تكنيك هاي مولكولي و مهندسي ژنتيك

ژنتیک: ژنتیک ایمنی -شباهت ها و تفاوت های مولکولی کلاس II , I مولکول MHC -گروه های خونی-ژنتیک جمعیت
عوامل تأثیر گذار بر فراوانی آللها و تعادل هاردی – واینبرگ-سازش (Fitness) -ژنتیک سرطان-شناسائی انکوژن، توسط روشDNA Transfection -تاثیر حذف فسفاتاز PTEN در تومورهای انسانی-رتینوبلاستوما Retinoblastoma -تومور ویلمز Wilms Tumor

زبان انگلیسی : آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
97/12/24  


*** توجه: منظور از درس اختیاری این است که با توجه به کم اهمیت تر بودن این درس در آزمون این رشته، مطالعه و پاسخ به سؤالات این درس در چهار
مرحله اول آزمون های آزمایشی مؤسسه به صورت اختیاری می باشد و نمره مثبت یا منفی آن در کارنامه داوطلب در نظر گرفته نمی شود.
سؤالات درس فوق فقط در آزمون های جامع دارای امتیاز مثبت و منفی می باشد.

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
98/01/23

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
98/02/13
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
98/03/03
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
98/03/24
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health