.:منابع آزمون کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
اصول ژورنالیسم پزشکی
 
آمار
 
800000
دانش پایه رایانه
 
نگارش و مقاله نویسی به زبان های فارسی و انگلیسی
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health