مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوفیزیک :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
900000
بیولوژی سلولی و مولکولی
 
ژنتیک  
بیوشیمی
 
میکروبیولوژی
 
بیوفیزیک
 
 
 
مجموعه زیست شناسی (گیاهی –ژنتیک-  میکروبیولوژی- جانوری - اکولوژی-تکامل
 
 
زبان عمومی
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health