.: منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوفیزیک :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
900000
بیولوژی سلولی و مولکولی
 
ژنتیک  
بیوشیمی
 
میکروبیولوژی
 
بیوفیزیک
 
 
 
مجموعه زیست شناسی (گیاهی –ژنتیک-  میکروبیولوژی- جانوری - اکولوژی-تکامل
 
 
زبان عمومی
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health