مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
بیولوژی سلولی و مولکولی
 
بیوشیمی
 
700000
ژنتیک
 
مجموعه زیست شناسی گیاهی - جانوری - اکولوژی-تکامل-میکروبیولوژی
 
 
بیوفیزیک
 
 
میکروبیولوژی
 
 
زبان عمومی
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health