انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم جانوری :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
جانور شناسی
 
600000
فیزیولوژی جانوری
 
 
تکوین جانوری (بافت و جنین)
 
 
مجموعه زیست شناسی (گیاهی میکروبیولوژی-بیوفیزیک-اکولوژی-تکامل)
 
  زبان عمومی  
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health