مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم جانوری :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
جانور شناسی
 
850000
فیزیولوژی جانوری
 
 
تکوین جانوری (بافت و جنین)
 
 
مجموعه زیست شناسی (گیاهی میکروبیولوژی-بیوفیزیک-اکولوژی-تکامل)
 
  زبان عمومی  
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health