.:منابع آزمون کارشناسی ارشد میکروبیولوژی" :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
900000
زیست سلولی و مولکولی
 
بیوشیمی
 
ژنتیک
 
 
میکروبیولوژِی
 
 
مجموعه زیست شناسی (گیاهی جانوری- بیوفیزیک-اکولوژی-تکامل)
 
 
مجموعه ویروس شناسی – قارچ شناسی – ایمنی شناسی
 
 
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health