مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع آزمون کارشناسی ارشد میکروبیولوژی" :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
900000
زیست سلولی و مولکولی
 
بیوشیمی
 
ژنتیک
 
 
میکروبیولوژِی
 
 
مجموعه زیست شناسی (گیاهی جانوری- بیوفیزیک-اکولوژی-تکامل)
 
 
مجموعه ویروس شناسی – قارچ شناسی – ایمنی شناسی
 
 
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health