مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست مولکولی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
زیست سلولي ومولكولي
 
بیوشیمی
 
900000
ژنتیک
 
میکروبیولوژی
 
مجموعه زیست شناسی (گیاهی جانوری-اکولوژی-تکامل)
 
 
مجموعه ویروس شناسی – قارچ شناسی – ایمنی شناسی
 
 
زبان عمومی
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health