.: منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست مولکولی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
زیست سلولي ومولكولي
 
بیوشیمی
 
900000
ژنتیک
 
میکروبیولوژی
 
مجموعه زیست شناسی (گیاهی جانوری-اکولوژی-تکامل)
 
 
مجموعه ویروس شناسی – قارچ شناسی – ایمنی شناسی
 
 
زبان عمومی
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health