مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی :.
 

قیمت بسته به تومان

نام درس
زیست سلولی و مولکولی
 
بیوشیمی
 
900000
ژنتیک
 
 
میکروبیولوژِی
 
بیوفیزیک
 
 
مجموعه زیست شناسی- گیاهی- جانوری - اکولوژی-تکامل)
 
 

زبان عمومی

 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health