.: منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی :.
 

قیمت بسته به تومان

نام درس
زیست سلولی و مولکولی
 
بیوشیمی
 
900000
ژنتیک
 
 
میکروبیولوژِی
 
بیوفیزیک
 
 
مجموعه زیست شناسی- گیاهی- جانوری - اکولوژی-تکامل)
 
 

زبان عمومی

 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health