انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: دوره حضوری لیسانس به پزشکی
 
   
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
600000
20%
750000
60
دكتر اسماعیلی
مجموعه ميكروب شناسي، ویروس شناسی
800000
20%
1000000
40
دكتر عقیل
ایمنی شناسی
890000
20%
1120000
100+20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
210000
20%
270000
20
دکترابراهیم زاده
ژنتیک
200000
20%
250000
20
دکتر بازیار
تغذیه
680000
20%
850000
100
دکتر نور آبادی
فیزیولوژی
900000
20%
1130000
80
دکتر مرادی
آناتومی
700000
20%
880000
50
دکتر مرادی
بافت شناسی
650000 20%
820000
30
دکتر علیمرادی
روانشناسی
650000
20%
820000
20
دکتر رستمی
فیزیک پزشکی
160000
20%
210000
20
دكتر اکبرپور
اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماري ها
360000
20%
450000
24
دکتر اکبرپور
اصول خدمات بهداشتي و بهداشت و ،تنظيم خانواده، آمار
360000
20%
450000
30
دکتر رحیمی
انگل شناسی و قارچ شناسی
700000
20%
880000
40
دکتر شیرازی
جنین شناسی
 
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 30% تخفیف تعداد ساعت
5502000 654
 
Test cable channels Graduate Department of Health