انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: دوره حضوری لیسانس به پزشکی
 
   
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000
60
دكتر اسماعیلی
مجموعه ميكروب شناسي، ویروس شناسی
900000
40
دكتر عقیل
ایمنی شناسی
900000
100+20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
210000
20
دکترابراهیم زاده
ژنتیک
200000
20
خانم انصاری
تغذیه
850000
100
دکتر نور آبادی
فیزیولوژی
900000
80
دکتر مرادی
آناتومی
700000
50
دکتر مرادی
بافت شناسی
650000
30
دکتر علیمرادی
روانشناسی
650000
20
دکتر رستمی
فیزیک پزشکی
160000
20
دكتر اکبرپور
اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماري ها
360000
24
دکتر اکبرپور
اصول خدمات بهداشتي و بهداشت و ،تنظيم خانواده، آمار
360000
30
دکتر رحیمی
انگل شناسی و قارچ شناسی
700000
40
دکتر شیرازی
جنین شناسی
 
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 30% تخفیف تعداد ساعت
5838000 654
 
Test cable channels Graduate Department of Health