.: دوره بازآموزی مقاله نویسی
 
 
مقاله نویسی
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
130000
20
دکتر اسماعیلی
96/05/04 لغایت 96/05/05
اول
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health