انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: دوره بازآموزی مقاله نویسی
 
 
مقاله نویسی
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
130000
20
دکتر اسماعیلی
95/05/08 لغایت 95/05/09
اول
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health