مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 12کارشناسی ارشد مامايي95-94

 

کارنامه رتبه 12کارشناسی ارشد مامايي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
12 230.74 مامايي مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
24.8056 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 53.8633 بهداشت   تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس چهارم درصد درس سوم
20.2 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 80.8 جنين  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
65.65 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 69.0133 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   37.0367 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است