مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 21کارشناسی ارشد مامايي95-94

 

کارنامه رتبه 21کارشناسی ارشد مامايي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
21 222.05 مامايي مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
35.4409 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 42.0867 بهداشت   تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 94.2633 جنين  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
60.6 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 65.65 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   37.875 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است