مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 28کارشناسی ارشد مامايي95-94

 

کارنامه رتبه 28کارشناسی ارشد مامايي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
28 210.42 مامايي مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
69.0133 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 55.55 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
47.8437 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 53.8633 بهداشت   تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس ششم درصد درس پنجم
-5.05 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 67.3367 جنين  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   32.825 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است