مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 46کارشناسی ارشد مامايي95-94

 

کارنامه رتبه 46کارشناسی ارشد مامايي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
46 238.95 مامايي مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
62.2867 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 53.8633 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
31.8958 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 33.6633 بهداشت   تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس ششم درصد درس پنجم
28.6133 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 69.0133 جنين  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   61.4383 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است