مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 52کارشناسی ارشد مامايي95-94

 

کارنامه رتبه 52کارشناسی ارشد مامايي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
52 200.05 مامايي مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
28.6133 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 67.3367 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
35.4409 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 55.55 بهداشت   تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 87.5367 جنين  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   31.1383 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است