مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 58کارشناسی ارشد مامايي95-94

 

کارنامه رتبه 58کارشناسی ارشد مامايي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
58 231.89 مامايي مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
30.1182 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 31.9867 بهداشت   تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 67.3367 جنين  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
47.1367 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 50.5 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   81.6383 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است