مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: رشته کارشناسی ارشد آمار حیاتی :.
 
  راهنمای سایت
درباره رشته آمار حیاتی
 
 

 

 
 

آمار حیاتی:

          

اهداف کلی آموزشی :
هدف کلی آموزش در این دوره آشنایی دانشجو با روشهای آماری در موارد زیر است :
         1- آشنایی با شاخصهای مهم تمایل مرکزی و پراکندگی در جمعیت و نمونه آماری
         2- احتمالات و مفهوم آن
         3- توزیع های مهم احتمال (خصوصیات و کاربردها در پزشکی )
         4- مفهوم سرشماری و نمونه گیری
         5- شاخص های مهم بهداشتی درمانی و مفهوم هر یک
         6- اهداف اختصاصی
 

 
 
Test cable channels Graduate Department of Health