انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: رشته کارشناسی ارشد آمار حیاتی :.
 
  راهنمای سایت
درباره رشته آمار حیاتی
 
 

 

 
 

آمار حیاتی:

          

اهداف کلی آموزشی :
هدف کلی آموزش در این دوره آشنایی دانشجو با روشهای آماری در موارد زیر است :
         1- آشنایی با شاخصهای مهم تمایل مرکزی و پراکندگی در جمعیت و نمونه آماری
         2- احتمالات و مفهوم آن
         3- توزیع های مهم احتمال (خصوصیات و کاربردها در پزشکی )
         4- مفهوم سرشماری و نمونه گیری
         5- شاخص های مهم بهداشتی درمانی و مفهوم هر یک
         6- اهداف اختصاصی
 

 
 
Test cable channels Graduate Department of Health