منابع آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 99-98
 
مشاوره تخصصی   منابع آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی99-98  
 
 

اپیدمیولوژی

دروس مربوطه

منابع

مبانی اپیدمیولوژی

 1. اصول اپیدمیولوژی مازنر- مترجم: دکتر ناصری و دکتر ملک افضلی، نشر دانشگاهی
 2. درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی، (جلد4)، ترجمه دکتر شجاعی تهرانی
 3. درس نامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی ویراست 21 ترجمه دکتر کوروش هلاکوئی نایینی- دکتر قباد مرادی و همکاران- انتشارات گپ- سال چاپ 1394
 4. اپیدمیولوژی گوردیس، مترجم دکتر حسین صباغیان و دکتر کوروش هلاکوئی نایینی- ویرایش چهارم- انتشارات گپ-  سال 1389
 5. اپیدمیولوژی گوردیس- ترجمه دکتر حسین صباغیان و دکتر کوروش هلاکوئی نایینی- ویراست پنجم- انتشارات کپ- سال چاپ 1393

مقدمات آمار زیستی

 1. روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی، دکتر کاظم محمد و دکتر ملک افضلی

اصطلاحات پزشکی

 1. فرهنگ جامع همه گیرشناسی (فرهنگ اپیدمیولوژی دکتر ناصری)، دکتر کیومرث ناصری، ویرایش اول، انتشارات گپ سال 1389

بهداشت عمومی

 1. راهنمای واکسیناسیون (آخرین چاپ) انتشارات وزارت بهداشت
 2. کتاب جامع بهداشت عمومی (آخرین چاپ) انتشارات ارجمند

اپیدمیولوژی بیماریها

 1. راهنمای کنترل بیماریهای واگیردار در انسان، ترجمه: دکتر حسین صباغیان – ویرایش نوزدهم، انتشارات گپ سال 1389
 2. مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران- جلد اول (بیماریهای واگیر) اثر: شورای نویسندگان با سرپرستی دکتر پروین یاوری، جلد اول بیماریهای واگیر، انتشارات گپ سال 1392
 3. مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران- جلد دوم (بیماریهای غیرواگیر) اثر: شورای نویسندگان با سرپرستی دکتر پروین یاوری، جلد اول بیماریهای واگیر، انتشارات گپ سال 1393
 4. مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران- جلد سوم (سرطانها) اثر: شورای نویسندگان با سرپرستی دکتر پروین یاوری، جلد اول بیماریهای واگیر، انتشارات گپ سال 1393

 


 
Test cable channels Graduate Department of Health