منابع آزمون کارشناسی ارشد ایمنی شناسی99-98
 
مشاوره تخصصی   منابع آزمون کارشناسی ارشد ایمنی شناسی1400-1399  
 
 

مجموعه علوم آزمایشگاهی (2)
رشته های: «ایمنی شناسی » خون شناسی (هماتولوژی)

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده

مولفین و مترجمین

ایمن شناسی

ایمنولوژی
ایمنولوژی
اصول و تفسیر آزمایش های سرولوژی بالینی
Medical immunology
Cellular & molecular immunology
و با ترجمه فارسی آن

ایوان رویت
دکتر  محمد وجگانی
دکتر پرویز پاکزاد
Stites et al
Abul K. abass al

بیوشیمی

1.Textbook of biochemistry – Devlin
2.Biochemistry- Stryer
3.Principles of biochemistry
استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل آنها متناسب با رفرنسهای فوق باشد بالامانع است

زیست شناسی سلولی مولکولی

Molecular cell biology

H. Lodish و همکاران آخرین ویرایش

خون شناسی و بانک خون

Essential hematology

Clinical diagnosis
Practical hematology

Textbook of blood banking and transfusion medicine

خون شناسی پزشکی

Hoffbrand

Davidson & Henry Dacie

Sally. V. rudmann

 

مجتبی طبرستانی جلد 1و2 مشهد نشر سنبله 1388

میکروب شناسی

Microbiology
Microbiology
Zinsser microbiology
Diagnostic microbiology
microbiology

Walker & et al
Jawetz & et al
Joklike & et al
Finegulld (baily & scott)
Murray

 


 

 


 
Test cable channels Graduate Department of Health