منابع آزمون کارشناسی ارشد سم شناسی 99-98
 
مشاوره تخصصی   منابع آزمون کارشناسی ارشد سم شناسی 99-98  
 
 

رشته امتحانی

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده

مولفین و مترجمین

سم شناسی

بیوشیمی عمومی

Principles of Biochemistr
Text book of Biochmistry

Lehninger
Devlin

زیست شناسی

زیست شناسی عمومی

 

مبانی زیست شناسی ـ زیست شناسی سلولی ـ رده بندی جانوری

هیئت مولفان – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی آخرین چاپ

ابوالقاسم امین(1391) ـ چاپ یازدهم انتشارات امیرکبیر

شیمی عمومی

General Chemistry

چارلز مورتیمر

داروشناسی

کتاب داروشناسی پایه و بالینی فصل 1 (مقدمه) و فصل 2 (رسپتورهای داروها و فارماکودینامی)، فصل 3 و 4
Katzung و همکاران از انتشارات McGraw-Hill (آخرین چاپ)

سم شناسی

کتاب سم شناسی قطب سم شناسی و شیمی مواد خوراکی فصل 2 (اصول سم شناسی) و فصل 3 (ارزیابی خطر) و فصل4 و فصل5 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران چاپ سال 1386

 

 


 
Test cable channels Graduate Department of Health