.: رشته کارشناسی ارشد سم شناسی :.
 
  مشاوره تخصصی درباره رشته سم شناسی  
 

 

 

سم شناسی:

 تعريف رشته
سم شامل هر ماده شيميايي و غير شيميايي مي شود كه در صورت مواجهه موجودات زنده با آن، آثار و عوارض سوء بدنبال داشته باشد. رشته دكتراي سم شناسي شاخه اي از علوم طبيعي و مجموعه اي هماهنگ از فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي مي باشد كه به منظور رفع نيازهاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي مراكز مرتبط از جمله دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي، صنايع (دارويي، شيميايي، غذايي و....) مراكز درمان مسمومين بيمارستانها، آزمايشگاه هاي سم شناسي و سنجش غلظت خوني داروها، مراكز پزشكي قانوني، مراكز اطلاع رساني داروها و سموم و آزمايشگاه هاي كنترل غذا و دارو و سازمانهاي مرتبط تشكيل شده است.

نقش و وظيفه
دانش آموختگان علم سم شناسي نقش هاي آموزشي، پژوهشي، و خدماتي در حيطه علم سم شناسي را در سطوح عالي خواهند داشت.
وظايف آموزشي شامل تدريس در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و انتقال علوم تئوري و عملي اين رشته به دانشجويان همگام با پيشرفت هاي جهاني در سطح عمومي و تخصصي مي باشد.
از جنبه پژوهشي بايد تحقيقات بنيادي و كاربردي در علوم سم شناسي را در مراكز تحقيقاتي و دانشگاهها رهبري و يا همكاري نمايند. در قسمت تحقيقات بنيادي مي توان به بررسي مكانيسم هاي بيوشيميايي، سلولي و ملكولي اثرات سموم با استفاده از نوآوري و برپايي متدهاي تحقيقاتي جديد اشاره نمود. در قسمت كاربردي بايد با تشخيص بموقع مشكلات مرتبط به سم شناسي در جامعه به انجام پژوهشهاي لازم براي رفع آن نيازها اقدام نمايند. مثلا ارزيابي ريسك تماس با سموم و مشخص نمودن آثار و عوارض آنها و پيشگيري از آثار زيان بار سموم در سطح پايه و باليني ازجمله پژوهشهاي كاربردي در اين رشته هستند
ماموريت اصلي تربيت دانش آموختگاني است كه مي توانند در نظام هاي بهداشتي، آموزشي، پژوهشي، برنامه ريزي و خدماتي مربوط به داروها و سموم ها انجام وظيفه كنند. با تربيت اين نيروها توان پژوهشي و آموزشي در رشته سم شناسي پيشرفت خواهد داشت. همچنين تشخيص و پيشگيري از مسموميتها، استفاده از آنتي دوتها، سنجش شدت سميت سموم، شناسايي و اندازه گيري سموم و داروها در مايعات بيولوژيك و غير بيولوژيك، امور مربوط به مراكز اطلاع رساني داروها و سموم و سم شناسي قانوني، و استفاده از متدها و تكنيكهاي جديد تحقيقات سم شناسي مقدور خواهد بود.