.: منابع آزمون کارشناسی ارشد انگل شناسی99-98 :.
 
مشاوره تخصصی   منابع آزمون کارشناسی ارشد انگل شناسی99-98  
 
 

مجموعه علوم آزمایشگاهی (3)
رشته های: «انگل شناسی» «قارچ شناسی» «میکروب شناسی» «ویروس شناسی»

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده

مولفین و مترجمین

باکتری شناسی

Microbiology
Microbiology
Zinsser microbiology
Diagnostic microbiology
microbiology

Walker & et al
Jawetz & et al
Joklike & et al
Finegulld (baily & scott)
Murray

قارچ شناسی

قارچ شناس پزشکی جامع

قارچ شناسی پزشکی و روشهای تشخیص آزمایشگاهی

 medical mycology

قارچ شناسی پزشکی (روشهای علمی)

دکتر فربده زینی، دکتر امیر سیدعلی مهبد، دکتر امامی انتشارات دانشگاه، تهران آخرین چاپ

دکتر شهلا شادزی انتشارات گلبهار اصفلهان آخرین چاپ

Rippon

اوانس و ریچاردسن ترجمه دکتر علیرضا خسروی

ویروس شناسی

Medical microbiology
Medical microbiology

E. Jawetz
Zinsser

ایمنی شناسی

ایمنولوژی
ایمنولوژی

ایوان رویت
دکتر محمد وجگانی

انگل شناسی

1.Markell and Voge's 2006, medical parasitology
که توسط استاتید معتبر انگل شناسی ترجمه شده است
2-تک یاخته شناسی پزشکی تالیف دکتر غلامحسین ادریسیان، دکتر مصطفی رضائیان، دکتر مهدی قربانی، دکتر حسین کشاورز، دکتر مهدی محبعلی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران و انتشارات ایده نوین ویرایش دوم 1394
3-بیماریهای انگلی در ایران تالیف دکتر اسماعیل صائبی آخرین ویرایش
لیست منابع برای مطالعه بیشتر:

  1. کرم شناسی پزشکی تالیف دکتر فربدون ارفع آخرین ویرایش
  2. انگل لیشمانیا و لیشمانیوزها تالیف دکتر ابوالحسن ندیم، دکتر عزت الدین جوادیان، دکتر مهدی محبعلی و دکتر علی ضامن مومنی انتشارات نشر دانشگاهی آخرین ویرایش

زیست شناسی سلولی  مولکولی

Molecular cell biology

H. Lodish و همکاران آخرین ویرایش

 


 
Test cable channels Graduate Department of Health