مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 14کارشناسی ارشد ميكروب شناسي95-94

 

کارنامه رتبه 14کارشناسی ارشد ميكروب  شناسي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
14 252.54 ميكروب  شناسي زيست شناسي سلولي مولكولي _ ميكروبيولوژي
درصد درس دوم درصد درس اول
37.0367 باكتري  شناسي 21.8867 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
35.4409 ايمني  شناسي 77.4367 ويروس  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
10.1 زيست  سلولي  مولكولي 75.75 انگل  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   83.7391 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است