مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 12کارشناسی ارشد ميكروب شناسي95-94

 

کارنامه رتبه2کارشناسی ارشد ميكروب  شناسي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
2 252.63 ميكروب  شناسي علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
63.9633 باكتري  شناسي 26.9367 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
51.3888 ايمني  شناسي 72.3867 ويروس  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
38.7133 زيست  سلولي  مولكولي 30.3 انگل  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   70.7909 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است