مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 20کارشناسی ارشد ميكروب شناسي95-94

 

کارنامه رتبه 20کارشناسی ارشد ميكروب  شناسي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
20 218.55 ميكروب  شناسي علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
40.4 باكتري  شناسي 75.75 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
49.6112 ايمني  شناسي 3.3633 ويروس  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
18.5133 زيست  سلولي  مولكولي 40.4 انگل  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   69.9223 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است