مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 24کارشناسی ارشد ميكروب شناسي95-94

 

کارنامه رتبه 24کارشناسی ارشد ميكروب  شناسي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
24 107.16 ميكروب  شناسي زيست شناسي _ ميكروبيولوژي 
درصد درس دوم درصد درس اول
77.4367 باكتري  شناسي 15.15 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
5.3126 ايمني  شناسي 72.3867 ويروس  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 زيست  سلولي  مولكولي 10.1 انگل  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است