مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 31کارشناسی ارشد ميكروب شناسي95-94

 

کارنامه رتبه 31کارشناسی ارشد ميكروب  شناسي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
31 94.32 ميكروب  شناسي زيست شناسي _ ميكروبيولوژي 
درصد درس دوم درصد درس اول
10.6353 ايمني  شناسي 67.3367 ويروس  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
75.75 باكتري  شناسي 5.05 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 زيست  سلولي  مولكولي 0 انگل  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است