مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 37کارشناسی ارشد ميكروب شناسي95-94

 

کارنامه رتبه 37کارشناسی ارشد ميكروب  شناسي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
37 181.36 ميكروب  شناسي علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
40.7535 ايمني  شناسي 63.9633 ويروس  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
40.4 باكتري  شناسي 10.1 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
-5.05 زيست  سلولي  مولكولي 10.1 انگل  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   72.5079 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است