مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه49کارشناسی ارشد ميكروب شناسي95-94

 

کارنامه رتبه 49کارشناسی ارشد ميكروب  شناسي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
49 144.29 ميكروب  شناسي زيست شناسي  _ زيست دريا
درصد درس دوم درصد درس اول
12.4028 ايمني  شناسي 62.2867 ويروس  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
47.1367 باكتري  شناسي 37.0367 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
-3.3633 زيست  سلولي  مولكولي 25.25 انگل  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   31.0777 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است