مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه60کارشناسی ارشد ميكروب شناسي95-94

 

کارنامه رتبه60کارشناسی ارشد ميكروب  شناسي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
60 109.2 ميكروب  شناسي زيست شناسي  _ علوم جانوري
درصد درس دوم درصد درس اول
30.1182 ايمني  شناسي 63.9633 ويروس  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
52.1867 باكتري  شناسي 13.4633 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
5.05 زيست  سلولي  مولكولي -1.6867 انگل  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   10.3626 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است