مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه66کارشناسی ارشد ميكروب شناسي95-94

 

کارنامه رتبه 66کارشناسی ارشد ميكروب  شناسي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
66 173.57 ميكروب  شناسي زيست شناسي عمومي 
درصد درس دوم درصد درس اول
37.2084 ايمني  شناسي 70.7 ويروس  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
26.9367 باكتري  شناسي 42.0867 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
-1.6867 زيست  سلولي  مولكولي 18.5133 انگل  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   49.2072 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است