مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 42کارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني95-94

 

کارنامه رتبه 42کارشناسی ارشد مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
42 182 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني مديريت خدمات بهداشتي درماني _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
67.3367 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 47.6922 كليات  بهداشت
درصد درس چهارم درصد درس سوم
2.8078 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 51.4393 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   15.9883 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است