مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 48کارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني95-94

 

کارنامه رتبه 48کارشناسی ارشد مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
48 172 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني مدارك پزشكي
درصد درس دوم درصد درس اول
27.1185 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 30.8656 كليات  بهداشت
درصد درس چهارم درصد درس سوم
32.2594 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 44.8844 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   42.0867 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است