مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 56کارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني95-94

 

کارنامه رتبه 56کارشناسی ارشد مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
56 166 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني مدارك پزشكي
درصد درس دوم درصد درس اول
49.5607 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 46.2883 كليات  بهداشت
درصد درس چهارم درصد درس سوم
14.0289 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 51.4393 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   12.625 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است