مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 59کارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني95-94

 

کارنامه رتبه59کارشناسی ارشد مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
59 166 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني بهداشت عمومي
درصد درس دوم درصد درس اول
48.6315 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 54.7117 كليات  بهداشت
درصد درس چهارم درصد درس سوم
2.8078 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 68.2659 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   0 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است