مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 6کارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني95-94

 

کارنامه رتبه 6کارشناسی ارشد مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
6 237 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني مديريت خدمات بهداشتي درماني _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
66.3974 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 54.7117 كليات  بهداشت
درصد درس چهارم درصد درس سوم
33.6633 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 63.5896 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   29.4617 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است