مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 68کارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني95-94

 

کارنامه رتبه 68کارشناسی ارشد مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
68 164 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني اتاق عمل
درصد درس دوم درصد درس اول
55.1763 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 23.8461 كليات  بهداشت
درصد درس چهارم درصد درس سوم
1.4039 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 37.4104 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   39.5617 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است