مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 73کارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني95-94

 

کارنامه رتبه 73کارشناسی ارشد مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
73 157 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني مديريت خدمات بهداشتي درماني _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
46.763 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 51.9039 كليات  بهداشت
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 44.8844 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   18.5133 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است