مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 91کارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني95-94

 

کارنامه رتبه 91کارشناسی ارشد مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
91 150 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني مديريت خدمات بهداشتي درماني _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
39.2789 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 21.0383 كليات  بهداشت
درصد درس چهارم درصد درس سوم
5.6156 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 68.2659 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   13.4633 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است