مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 97کارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني95-94

 

کارنامه رتبه 97کارشناسی ارشد مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
97 135 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني مديريت دولتي _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
52.3685 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 33.6633 كليات  بهداشت
درصد درس چهارم درصد درس سوم
9.8172 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 44.8844 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   0 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است